EnglishEnglishFrancais
精彩网络课堂
[收藏] [RSS订阅] [打印] [字号: ]

各种编程语言的相似与区别 

作者:佚名    IT教育来源:本站原创    点击数:    更新时间:2012-8-2

几种常用编程语言的比较

____大多数编程语言都具有相似的基本特征。如果熟悉一种编程语言就可以容易地将这种编程语言的知识应用到其它语言中去。下面我们就将Foxpro、Basic、C\C++和Pascal这几种常用语言的一些基本特征做一番比较,以方便大家能更好的比较学习和掌握这几种语言。

1.区分大小写:Foxpro与Basic都是不区分大小写的编程语言;而Pascal与C\C++则在某些场合下需要区分大小写。

2.变量说明:当把值保存到变量而该变量不存在时,Foxpro与Basic都可以隐含的声明该变量;而Pascal与C\C++则必须在使用某变量前明确的声明它。

3.赋值语句:Foxpro、Basic和C\C++都是使用“=”给变量赋值的;而Pascal则需要在“=”前加“:”。

4.IF语句 各种编程语言都提供了相等的IF功能。

Foxpro例:IF nCnt

nTot=nTotnCnt

nCnt=nCnt+1

ENDIF

Basic例: if nCnt

nTot=nTotnCnt

nCnt=nCnt+1

Endif

Pascal例: if nCntbegin

nTot:=nTotnCnt;

nCnt:=nCnt+1;

end

C\C++例: if (nCnt>br>
{nTot=nCnt;

nCnt++;}

5.以值传递方式传递参数 每种语言都允许以传值的方式传递参数。

6.FOR循环:每种编程语言都提供FOR语句;C\ C++具有最灵活的for表达式。

Foxpro例:FOR n=1 TO 10

?n

END FOR

Basic例: For n=1 to 10

print n

Next n

Pascal例: for n:=1 to 10 do

writeln(n);

C\C++例: for (n=1;n<11;n++)

printf(“%d\n”,n);

7.WHILE循环 每种编程语言都提供相等的WHILE循环功能。

Foxpro例:DO WHILE n<100

n=n+n

ENDDO

Basic例:While n<100

n=n+n

Wend

Pascal例:while n<100 do

n:=n+n;

C\C++例:while (n<100)

n+=n;

8.CASE语句:四种语言中只有Pascal语言在CASE语句中不提供默认语句。

Foxpro例:DO CASE

CASE n=0

?′Zero′

CASE n<0

?′Pos′

OTHERWISE

?′Neg′

ENDCASE

Basic例: Select Case n

Case 0

Print′Zero′

Case Is>0

Print′Pos′

Case Else

Print′Neg′

End Select

Pascal例: case n of

0:writeln(〃Zero〃);

1:writeln(〃One〃);

end

C\C++例:switch(n)

{

case 0:printf(〃Zero/n〃);

break;

case 1:printf(〃One/n〃);

break;

default:printf(〃?\n〃):

}

[LM]

 

 

[收藏] [RSS订阅] [打印] [字号: ]